Regulamin zajęć w wodzie

Regulamin zajęć gimnastyki w wodzie Gabrytm Gabriela Helak:

1. Każdy z uczestników zajęć gimnastyki w wodzie zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć oraz regulaminem pływalni.
2. Uczestnikiem zajęć może zostać osoba pełnoletnia, która w podpisanym regulaminie oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych w wodzie i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność. W przypadku osoby niepełnoletniej – uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna.
3. Uczestnikiem zajęć gimnastyki w wodzie może zostać osoba, która wniosła opłatę za zarezerwowane zajęcia, tj. wykupiła karnet.
4. Wykupienie karnetu jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zajęć gimnastyki w wodzie prowadzonych przez Gabrytm Gabriela Helak.
5. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy dostarczyć zgodę lekarza na brak przeciwwskazań i możliwość uczestnictwa w zajęciach.
6. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych należy poinformować instruktora.
7. W przypadku braku karnetu, uczestnik zajęć zobowiązuje się do przekazania dokumentu z danymi personalnymi i zdjęciem w celu weryfikacji danych.
8. W części mokrej basenu należy używać obuwia typu klapki, które powinno stanowić (oprócz czepka i kostiumu) integralną część wyposażenia osoby korzystającej z pływalni.
9. Za zgubione lub pozostawione rzeczy na terenie basenu Gabrytm Gabriela Helak nie odpowiada.
10. Firma Gabrytm Gabriela Helak zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny i w takim przypadku zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy, a uczestnik zajęć oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
11. W ramach karnetu klienci mają do dyspozycji 30 minut zajęć aqua fitness i 30 minut łącznie na przebranie przed i po zajęciach. Zakup karnetu powinien odbyć się w ostatnim tygodniu poprzedniego miesiąca. Osobiście lub telefonicznie. Brak zakupu karnetu może skutkować skreśleniem z listy uczestników. Opłaty w zakładce cennik.
12. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia na zajęcia najpóźniej na 10 minut przed ich rozpoczęciem.
13. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu części należności za zakupiony karnet miesięczny. Nie istnieje również możliwość przeniesienia niewykorzystanych zajęć na następny okres rozliczeniowy.
14. Zajęcia prowadzi instruktor uprawniony do prowadzenia zajęć. Należy stosować się do jego poleceń. Prowadzący nie odpowiada za szkody i ewentualne kontuzje wynikające z niedostosowania się do jego poleceń i wskazówek.
15. W przypadku niespełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników zajęć na basen.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję regulamin zajęć gimnastyki w wodzie

…………………………………………………………………………………………………….

imię nazwisko podpis data