Regulamin Zajęć Stacjonarnych 2020/2021

 

Regulamin Zajęć Aktywni 50+

1. Organizatorem zajęć jest Gabrytm Gabriela Helak.

2. Administratorem danych osobowych jest Gabrytm Gabriela Helak 05-500 Piaseczno ul. Staszica 42/10. Informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz sposobie i celu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach osobom, których dane dotyczą są dostępne na stronie internetowej www.gabrytm.eu.

3. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów- fizjoterapeutów, do których poleceń należy się stosować.

4. Regulamin zajęć obowiązuje wraz z Regulaminem Ośrodka na terenie, którego prowadzone są zajęcia.

5. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem zajęć przed uczestniczeniem w pierwszych zajęciach oraz do zapoznania się z Regulaminem Ośrodka na terenie, którego prowadzone są zajęcia i przestrzegania ich postanowień.

6. W celu wpisania się na listę uczestników niezbędne jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, nr telefonu. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych w celu realizacji zajęć. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny, ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości wpisania na listę uczestników. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych. Dane mogą być udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Organizator informuje o możliwości nagrywania zajęć i publikowania w celach promocyjno – reklamowych.

7. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność uczestnika. Biorąc udział w zajęciach uczestnik potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na korzystanie z tej form ćwiczeń. Za skutki wynikające z nieprzestrzegania Regulaminów i instrukcji, uczestnictwa w zajęciach pomimo przeciwwskazań, a także wbrew poleceniom i wskazówkom instruktora, organizator i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

8. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są osobiście u instruktora lub telefonicznie pod numerem (48) 605645150.

9. Prawo do uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które zapisały się na listę z określeniem dnia i godziny uczestnictwa  w zajęciach oraz wniosły opłatę za miesięczny udział w zajęciach do 10 dnia miesiąca.

10. Opłaty wnoszone są na konto: MBank 20 1140 2004 0000 3202 7475 8613 adresat Gabrytm Gabriela Helak

  1. W tytule przelewu: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc, miejsce prowadzenia zajęć, godzina.

  2. Zajęcia opłacane są abonamentowo za okres 1 miesiąca, do 10-go dnia deklarowanego miesiąca.

  3. W przypadku długotrwałej nieobecności (powyżej 14 dni oraz chęci kontynuacji zajęć) spowodowanej zdarzeniami losowymi, stanem zdrowia lub wyjazdem istnieje możliwość zwrotu pieniędzy lub odrobienia zajęć po uprzednim pisemnym zgłoszeniu nieobecności.

12. W przypadku opłacenia i całkowitej rezygnacji z zajęć lub pojedynczych nieobecności nie ma możliwości zmniejszenia kosztów czy zwrotu pieniędzy.

13. Uczestnicy nie będący na 8 zajęciach w bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu zostaną skreśleni z listy zajęć.

14. Dni świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy nie będą wliczane do opłaty.

15.W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora istnieje możliwość odrobienia zajęć lub zwrotu pieniędzy.

  1. Czas trwania zajęć 45 min (umożliwienie dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu- przygotowanie Obiekty do kolejnych zajęć)

17. Na zajęciach obowiązuje:

  • mycie rąk i dezynfekcja przed wejściem na salę ćwiczeń, konieczność zmiany obuwia na czyste, sportowe i pełne obuwie z podeszwą antypoślizgową,

  • noszenie maseczki ochronnej w częściach wspólnych: szatnia , hol, toalety, itp.,

  • konieczność zmiany obuwia na czyste, sportowe i pełne obuwie z podeszwą antypoślizgową, strój estetyczny, nieograniczający ruchów,

  • używanie własnej maty do ćwiczeń,

  • po zakończeniu zajęć należy niezwłocznie opuścić obiekt umożliwiając dezynfekcję przed rozpoczęciem kolejnych zajęć.

  • w przypadku kontaktu z osobą zakażoną lub zaobserwowania u siebie i najbliższych objawów Covid-19 poinformować telefonicznie instruktorów i rezygnacji z zajęć na okres choroby lub kwarantanny.

18. Za rzeczy pozostawione w szatniach i na trenie obiektu Organizator oraz Ośrodek na terenie, którego prowadzone są zajęcia nie odpowiadają.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i niezwłocznego poinformowania o zmianach uczestników zajęć.

20. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień.