Regulamin Zajęć Stacjonarnych 2023/2024

 

Regulamin Zajęć Gimanstyka 60+, 30++

1. Organizatorem zajęć jest Gabrytm Gabriela Helak.

2. Administratorem danych osobowych jest Gabrytm Gabriela Helak 05-500 Piaseczno ul. Staszica 42/10. Informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz sposobie i celu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach osobom, których dane dotyczą są dostępne na stronie internetowej www.gabrytm.eu.

3. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów- fizjoterapeutów, do których poleceń należy się stosować.

4. Regulamin zajęć obowiązuje wraz z Regulaminem Ośrodka na terenie, którego prowadzone są zajęcia.

5. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem zajęć przed uczestniczeniem w pierwszych zajęciach oraz do zapoznania się z Regulaminem Ośrodka na terenie, którego prowadzone są zajęcia i przestrzegania ich postanowień.

6. W celu wpisania się na listę uczestników niezbędne jest podanie danych osobowych, tj. imię, nazwisko, nr telefonu. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych w celu realizacji zajęć. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny, ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości wpisania na listę uczestników. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych. Dane mogą być udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Organizator informuje o możliwości nagrywania zajęć i publikowania w celach promocyjno – reklamowych.

7. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność uczestnika. Biorąc udział w zajęciach uczestnik potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na korzystanie z tej form ćwiczeń. Za skutki wynikające z nieprzestrzegania Regulaminów i instrukcji, uczestnictwa w zajęciach pomimo przeciwwskazań, a także wbrew poleceniom i wskazówkom instruktora, organizator i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

8. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy przyjmowane są osobiście u instruktora lub telefonicznie pod numerem (48) 605645150.

9. Prawo do uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które zapisały się na listę z określeniem dnia i godziny uczestnictwa  w zajęciach

10. Opłaty wnoszone są na konto: MBank 20 1140 2004 0000 3202 7475 8613 adresat Gabrytm Gabriela Helak

  1. W tytule przelewu: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc, miejsce prowadzenia zajęć, godzina.

  2. Zajęcia opłacane są abonamentowo za okres 1 miesiąca,na koniec miesiąca zgodnie z deklarowaną częstotliwością uczestnictwa.

  3. W przypadku długotrwałej nieobecności (powyżej 14 dni oraz chęci kontynuacji zajęć) spowodowanej zdarzeniami losowymi, stanem zdrowia lub wyjazdem istnieje możliwość odliczenia kwoty za nieobecność lub odrobienia zajęć po uprzednim pisemnym zgłoszeniu nieobecności.

12. W przypadku opłacenia i całkowitej rezygnacji z zajęć lub pojedynczych nieobecności nie ma możliwości zmniejszenia kosztów czy zwrotu pieniędzy.

13. Uczestnicy nie będący na 8 zajęciach w bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu zostaną skreśleni z listy zajęć.

14. Dni świąteczne i dni ustawowo wolne od pracy nie będą wliczane do opłaty.

15.W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora istnieje możliwość odrobienia zajęć lub zwrotu pieniędzy.

  1. Czas trwania zajęć 45 min (umożliwienie dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu- przygotowanie Obiekty do kolejnych zajęć)

17. Na zajęciach obowiązuje:

  • mycie rąk i dezynfekcja przed wejściem na salę ćwiczeń, konieczność zmiany obuwia na czyste, sportowe i pełne obuwie z podeszwą antypoślizgową,

  • konieczność zmiany obuwia na czyste, sportowe i pełne obuwie z podeszwą antypoślizgową, strój estetyczny, nieograniczający ruchów,

  • używanie własnej maty do ćwiczeń,

  • po zakończeniu zajęć należy niezwłocznie opuścić obiekt umożliwiając dezynfekcję przed rozpoczęciem kolejnych zajęć.

  • w przypadku kontaktu z osobą zakażoną lub zaobserwowania u siebie i najbliższych objawów Covid-19 lub innych chorób zakaźnych poinformować telefonicznie instruktorów i rezygnacji z zajęć na okres choroby lub kwarantanny.

18. Za rzeczy pozostawione w szatniach i na trenie obiektu Organizator oraz Ośrodek na terenie, którego prowadzone są zajęcia nie odpowiadają.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i niezwłocznego poinformowania o zmianach uczestników zajęć.

20. Wpis na listę uczestników oraz wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień.